تعرفه چاپ

تعرفه چاپ کارت ویزیت ساده
جنس کارت ویزیت سایز (ساننی متر)تیراژ1 رو / 2 روقیمت تحویل کد سفارشسفارش آنلاین
کتان پلاستیک4.8*8.510001 رو
38 هزار تومان10 روزهP-2001

ثبت سفارش

2 رو40 هزار تومان10 روزهP-2002

ثبت سفارش

کتان آلمان4.8*8.510001 رو38 هزار تومان7 روزهP-2003

ثبت سفارش

2 رو43 هزار تومان7 روزهP-2004

ثبت سفارش

کتان امباس4.8*8.510001 رو30 هزار تومان7 روزP-2005

ثبت سفارش

2 رو32 هزار تومان7 روزP-2006

ثبت سفارش

سلفون براق 4.8*8.510001 رو 26 هزار تومان 7 روزP-2013

ثبت سفارش

2 رو 31 هزار تومان 7 روزP-2014

ثبت سفارش

سلفون براق 2 رو دورگرد6*910001 رو نداردندارد---

ثبت سفارش

2 رو 47 هزار تومان 7 روزP-2016

ثبت سفارش

سلفون مات 4.8*8.510001 رو 26 هزار تومان 7 روزP-2017

ثبت سفارش

2 رو 31 هزار تومان 7 روزP-2018

ثبت سفارش

سلفون مات 2 رو دورگرد4.8*8.510001 رو نداردندراد---

ثبت سفارش

2 رو 47 هزار تومان 7 روزP-2020

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی 4.8*8.510001 رو 50 هزار تومان 7 روزP-2021

ثبت سفارش

2 رو 57 هزار تومان 7 روزP-2022

ثبت سفارش

گلاسه یووی4.8*8.510001 رو 26 هزار تومان 7 روزP-2023

ثبت سفارش

2 رو 31 هزار تومان 7 روزP-2024

ثبت سفارش

گلاسه فیلتردار4.8*8.510001 رو 26 هزار تومان 7 روزP-2025

ثبت سفارش

2 رو 31 هزار تومانندارد---

ثبت سفارش

سوسماری4.8*8.510001 رو 31 هزار تومان7 روزP-2027

ثبت سفارش

2 رو 33 هزار تومان7 روزP-2028

ثبت سفارش

تعرفه چاپ کارت ویزیت فانتزی
جنس کارت ویزیت فانتزیسایزتیراژ1 رو / 2 رو قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
آهنربایی6*910001 رو 260هزار تومان15 روزکاریP-3001

ثبت سفارش

2 رو نداردنداردP-3002

ثبت سفارش

سلفون مات دورگرد موضعی 6*910001 رو نداردندارد---

ثبت سفارش

2 رو 55 هزار تومان12 روزکاریP-3004

ثبت سفارش

سلفون مات دورگرد طلا کوب6*910001 رونداردنداردP-3005

ثبت سفارش

2 رو 88 هزار تومان12 روزکاریP-3006

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورگرد

6*910001 رونداردندارد---

ثبت سفارش

2 رو 83 هزار تومان10 روزکاریP-3008

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورگرد موضعی 6*910001 رونداردندارد---

ثبت سفارش

2 رو 98 هزار تومان 15 روزکاری P-3010

ثبت سفارش

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب6*910001 رو نداردندارد---

ثبت سفارش

2 رو 118 هزار تومان 15 روزکاریP-3012

ثبت سفارش

لمینت برجسته طلاکوب 6*910002 رو 104 هزار تومان 12 روزکاریP-3013

ثبت سفارش

5.9*5.610002 رو 75 هزار تومان12 روکاریP-3014

ثبت سفارش

لمینت برجسته 6*910002 رو 56 هزار تومان7 روزکاریP-3015

ثبت سفارش

8.5*4.810002 رو 51 هزار تومان7 روزکاریP-3016

ثبت سفارش

لمینت برجسته مخملی5.6*5.910002 رو 78 هزار تومان 15 روزکاریP-3017

ثبت سفارش

6*910002 رو 103 هزار تومان 15 روزکاریP-3018

ثبت سفارش

لمینت مات 6*910002 رو 86 هزار تومان10 روزکاریP-3019

ثبت سفارش

مربع (6*6 )10002 رو 55 هزار تومان 10 روزکاریP-3020

ثبت سفارش

4.8*8.510002 رو 79 هزار تومان 10 روزکاریP-3021

ثبت سفارش

لمینت مات طرح موج 6*910002 رو 89 هزار تومان 10 روزکاریP-3022

ثبت سفارش

طلا کارت لمینت مات6*910002 رو 150 هزار تومان 15 روزکاریP-3023

ثبت سفارش

لمینت براق 6*910002 رو 55 هزار تومان 10 روزکاریP-3024

ثبت سفارش

مربع (6*6 )10002 رو 46 هزار تومان 10 روزکاریP-3025

ثبت سفارش

4.8*8.510002 رو 51 هزار تومان 10 روزکاریP-3026

ثبت سفارش

لمینت براق طرح موج 6*910002رو58 هزار تومان 15 روزکاریP-3027

ثبت سفارش

طلا کارت لمینت براق6*910002رو135 هزار تومان 15 روزکاریP-3028

ثبت سفارش

کارت ویزیت دایره ای ( لمینت براق )قطر 61000یکرو153 هزار تومان10 روز کاریP-3029

ثبت سفارش

کارت ویزیت دایره ای ( لمینت مات )قطر 61000یکرو183 هزار تومان10 روز کاریP-3030

ثبت سفارش

تعرفه چاپ کارت ویزیت پی وی سی (PVC)
جنس کارت ویزیت پی وی سی سایزتیراژ1 رو / 2 رو قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
پی وی سی 500 میکرون 6*910002 رو 200 هزار تومان5 روزه P-4001

ثبت سفارش

5002 رو 130 هزار تومان5 روزه P-4002

ثبت سفارش

پی وی سی 300 میکرون6*95002 رو 110 هزار تومان7 روزهP-4003

ثبت سفارش

پی وی سی 760میکرون6*910002 رو 500 هزار تومان 5 روزه P-4004

ثبت سفارش

5002 رو 290 هزار تومان 7 روزه P-4005

ثبت سفارش

2502 رو 175 هزار تومان 15 روزه P-4006

ثبت سفارش

پی وی سی 760میکرون متالیک 6*9500 2 رو 415هزار تومان 5 روزه P-4007

ثبت سفارش

پی وی سی
برفکی (نیمه شفاف )
6*9500 1 رو 140 هزار تومان 7روزه P-4008

ثبت سفارش

پی وی سی
برفکی (نیمه شفاف )
6*910001 رو 280 هزار تومان 7روزه P-4009

ثبت سفارش

تعرفه چاپ سربرگ
جنس سربرگتیراژسایز1 رو / 2 رو قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
سربرگ تحریر 80 گرم 1000A41 رو 120 هزار تومان 7 روزه P-5001

ثبت سفارش

2 رو 197 هزار تومان 7 روزه P-5002

ثبت سفارش

A51 رو 70 هزار تومان 7 روزه P-5003

ثبت سفارش

2 رو 99 هزار تومان 7 روزه P-5004

ثبت سفارش

A61 رو 35 هزار تومان 7 روزه P-5005

ثبت سفارش

2 رو 50 هزار تومان 7 روزه P-5006

ثبت سفارش

2000A41 رو 149 هزار تومان 7 روزه P-5007

ثبت سفارش

2 رو 216 هزار تومان 7 روزه P-5008

ثبت سفارش

A51 رو 82 هزار تومان7 روزه P-5009

ثبت سفارش

2 رو 110 هزار تومان7 روزه P-5010

ثبت سفارش

A61 رو 41 هزار تومان7 روزه P-5011

ثبت سفارش

2 رو 65 هزار تومان7 روزه P-5012

ثبت سفارش

5000A41 رو 258 هزار تومان7 روزه P-5013

ثبت سفارش

2 رو 321 هزار تومان7 روزه P-5014

ثبت سفارش

A51 رو 138 هزار تومان7 روزه P-5015

ثبت سفارش

2 رو 165 هزار تومان7 روزه P-5016

ثبت سفارش

A61 رو 74 هزار تومان7 روزه P-5017

ثبت سفارش

2 رو 98 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

سربرگ تحریر 100 گرم 1000A41 رو 160 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

2 رو 274 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

A51 رو 85 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

2 رو 132 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

سربرگ کتان 120 گرم 1000A41 رو 231 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

2 رو 279 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

A51 رو 116 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

2 رو 135 هزار تومان7 روزه P-5018

ثبت سفارش

تعرفه چاپ تراکت
جنس تراکتتیراژسایز1 رو / 2 رو قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
تراکت تحریر 80 گرم 1000A41 رو 120 هزار تومان 7 روزکاریP-5001

ثبت سفارش

2 رو 197 هزار تومان 7 روزکاریP-5002

ثبت سفارش

A51 رو 70 هزار تومان 7 روزکاریP-5003

ثبت سفارش

2 رو 99 هزار تومان 7 روزکاریP-5004

ثبت سفارش

A61 رو 32 هزار تومان 7 روزکاریP-5005

ثبت سفارش

2 رو 50 هزار تومان 7 روزکاریP-5006

ثبت سفارش

تراکت تحریر 80 گرم 2000A41 رو 154 هزار تومان 7 روزکاریP-5007

ثبت سفارش

2 رو 220 هزار تومان 7 روزکاریP-5008

ثبت سفارش

A51 رو 82 هزار تومان7 روزکاریP-5009

ثبت سفارش

2 رو 110 هزار تومان7 روزکاریP-5010

ثبت سفارش

A61 رو 41 هزار تومان7 روزکاریP-5011

ثبت سفارش

2 رو 55 هزار تومان7 روزکاریP-5012

ثبت سفارش

تراکت تحریر 80 گرم 5000A41 رو 265 هزار تومان7 روزکاریP-5013

ثبت سفارش

2 رو 327 هزار تومان7 روزکاریP-5014

ثبت سفارش

A51 رو 128 هزار تومان7 روزکاریP-5015

ثبت سفارش

2 رو 175 هزار تومان7 روزکاریP-5016

ثبت سفارش

A61 رو 74 هزار تومان7 روزکاریP-5017

ثبت سفارش

2 رو 88 هزار تومان7 روزکاریP-5018

ثبت سفارش

تراکت تحریر 80 گرم 1000B41 رو 142 هزار تومان7 روزکاریP-5019

ثبت سفارش

2 رو 231 هزار تومان7 روزکاریP-5020

ثبت سفارش

B51 رو 76 هزار تومان7 روزکاریP-5021

ثبت سفارش

2 رو 105 هزار تومان7 روزکاریP-5022

ثبت سفارش

B61 رو 38 هزار تومان7 روزکاریP-5023

ثبت سفارش

2 رو 58 هزار تومان7 روزکاریP-5024

ثبت سفارش

تراکت تحریر 80 گرم 2000B41 رو 197 هزار تومان7 روزکاریP-5025

ثبت سفارش

2 رو 286 هزار تومان7 روزکاریP-5026

ثبت سفارش

B51رو 99 هزار تومان7 روزکاریP-5027

ثبت سفارش

2 رو 135 هزار تومان7 روزکاریP-5028

ثبت سفارش

B61 رو 50 هزار تومان7 روزکاریP-5029

ثبت سفارش

2 رو 79 هزار تومان7 روزکاریP-5030

ثبت سفارش

تراکت گلاسه 135 گرم 1000A41 رو 112 هزار تومان7 روزکاریP-5031

ثبت سفارش

2 رو 165 هزار تومان7 روزکاریP-5032

ثبت سفارش

A51 رو 66 هزار تومان7 روزکاریP-5033

ثبت سفارش

2 رو 80 هزار تومان7 روزکاریP-5034

ثبت سفارش

A61 رو 33 هزار تومان7 روزکاریP-5035

ثبت سفارش

2 رو 44 هزار تومان7 روزکاریP-5036

ثبت سفارش

تراکت گلاسه 135 گرم 2000A41 رو 165 هزار تومان7 روزکاریP-5036

ثبت سفارش

2 رو 213 هزار تومان7 روزکاریP-5037

ثبت سفارش

A51 رو 88 هزار تومان7 روزکاریP-5038

ثبت سفارش

2 رو 97 هزار تومان7 روزکاریP-5039

ثبت سفارش

A61 رو 44 هزار تومان7 روزکاریP-5040

ثبت سفارش

2 رو 54 هزار تومان7 روزکاریP-5041

ثبت سفارش

تراکت گلاسه 135 گرم 5000A41 رو 370 هزار تومان7 روزکاریP-5042

ثبت سفارش

2 رو 328 هزار تومان7 روزکاریP-5043

ثبت سفارش

A51 رو 163 هزار تومان7 روزکاریP-5044

ثبت سفارش

2 رو 164 هزار تومان7 روزکاریP-5045

ثبت سفارش

A61 رو 86 هزار تومان7 روزکاریP-5046

ثبت سفارش

2 رو 95 هزار تومان7 روزکاریP-5047

ثبت سفارش

تعرفه چاپ پاکت نامه
جنس کار سایز (cm)تیراژقیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
پاکت تحریر 80 گرم پاکت A41000315 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1301

ثبت سفارش

2000445 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1302

ثبت سفارش

5000820 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1303

ثبت سفارش

پاکت A51000165 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1304

ثبت سفارش

2000250 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1305

ثبت سفارش

5000450 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1306

ثبت سفارش

پاکت نامه
1000134 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1307

ثبت سفارش

2000175 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1308

ثبت سفارش

5000345 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1309

ثبت سفارش

پاکت تحریر 100 گرم پاکت A41000320 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1313

ثبت سفارش

پاکت A5205 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1314

ثبت سفارش

پاکت نامه 165 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1315

ثبت سفارش

پاکت کتان 120 گرم پاکت A41000405 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1318

ثبت سفارش

پاکت گلاسه 135 گرم پاکت A41000330 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1319

ثبت سفارش

2000520 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1320

ثبت سفارش

5000860 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1321

ثبت سفارش

پاکت گلاسه 135 گرم پاکت A51000178 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1322

ثبت سفارش

2000275 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1323

ثبت سفارش

5000580 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1324

ثبت سفارش

پاکت گلاسه 135 گرم پاکت نامه 1000150 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1325

ثبت سفارش

2000234 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1326

ثبت سفارش

5000445 هزار تومان 7 الی 8 روز کاری P-1327

ثبت سفارش

تعرفه چاپ بروشور
نوع بروشور سایزجنس بروشور تیراژ1 رو / 2رو قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
2 لت A4گلاسه 135 گرمی
یک خط تا
10002 رو 200 هزار تومان 7 روزکاریP-1401

ثبت سفارش

20002 رو 250 هزار تومان 7 روزکاریP-1405

ثبت سفارش

50002 رو 400 هزار تومان 7 روزکاریP-1409

ثبت سفارش

2 لت A5گلاسه 135 گرم10002 رو 220 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

20002 رو 250 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

50002 رو 370 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

2 لت A5گلاسه 150 گرم10002 رو 225 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

20002 رو 267 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

50002 رو 367 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

2 لت A5گلاسه 250 گرم 10002 رو 250 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

20002 رو 334 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

50002 رو 550 هزار تومان 7 روزکاریP-1421

ثبت سفارش

تعرفه چاپ کاتالوگ تک برگ 300 گرمی
جنس کاتالوگتیراژسایز (cm)1 رو / 2 رو قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
گلاسه 100020*29 ( A4 )1 رو 260 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6001

ثبت سفارش

2 رو 330 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6002

ثبت سفارش

سلفون مات 100020*29 ( A4 )1 رو 270 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6003

ثبت سفارش

2 رو 340 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6004

ثبت سفارش

سلفون براق 100020*29 ( A4 )1 رو 270 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6005

ثبت سفارش

2 رو 340 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6006

ثبت سفارش

سوسماری100020*29 ( A4 )1 رو 350 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6007

ثبت سفارش

2 رو 390 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-6008

ثبت سفارش

تعرفه چاپ کاتالوگ تک برگی با برش خاص
[table “14” not found /]
تعرفه چاپ کاتالوگ سایز مربع گلاسه 300 گرم رنگی قالب گوشه گرد فانتزی
[table “15” not found /]
تعرفه چاپ کاتالوگ
[table “16” not found /]
تعرفه چاپ کاتالوگ اختصاصی
نوع کاتالوگ سایز (cm)تیراژ1 رو / 2 رو قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
کاتالوگ 8 صفحه ای
A410002 رو 1 میلیون و 530 هزار تومان10 روز کاری P-1001

ثبت سفارش

کاتالوگ 16 صفحه ای
A410002 رو 2 میلیون و 106 هزار تومان 10 روز کاری P-1002

ثبت سفارش

کاتالوگ 32 صفحه ای
A410002 رو 4 میلیون و 152 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 8 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون براق )
A410002 رو 1 میلیون و 546 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 16 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون براق )
A410002 رو 2 میلیون و 420 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 32 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون براق )
A410002 رو 4 میلیون و 167 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 8 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون مات )
A410002 رو 1 میلیون و 576 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 16 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون مات )
A410002 رو 2 میلیون و 450 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 32 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون مات )
A410002 رو 4 میلیون و 170 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 8 صفحه ای
A510002 رو 1 میلیون و 112 هزار تومان10 روز کاری P-1001

ثبت سفارش

کاتالوگ 16 صفحه ای
A510002 رو 1 میلیون و 531 هزار تومان 10 روز کاری P-1002

ثبت سفارش

کاتالوگ 32 صفحه ای
A510002 رو 2 میلیون و 404 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 8 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون براق )
A510002 رو 1 میلیون و 128 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 16 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون براق )
A510002 رو 1 میلیون و 546 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 32 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون براق )
A510002 رو 2 میلیون و 420 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 8 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون مات )
A510002 رو 1 میلیون و 158 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 16 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون مات )
A510002 رو 1 میلیون و 576 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

کاتالوگ 32 صفحه ای ( جلد کاتالوگ سلفون مات )
A510002 رو 2 میلیون و 450 هزار تومان 10 روز کاری P-1003

ثبت سفارش

تعرفه چاپ ست اداری
جنس کارسریتیراژ و سایز قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
تحریر 80 گرم سری اول و دوم 3000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه
485 هزار تومان 7 روز کاری P-1501

ثبت سفارش

سری سوم 1000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه و 1000 عدد پاکت A4
535 هزار تومان 7 روز کاری P-1502

ثبت سفارش

تحریر 100 گرم سری سوم 1000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه و 1000 عدد پاکت A4
605 هزار تومان 7 روز کاری P-1503

ثبت سفارش

سری دوم 3000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه
525 هزار تومان 7 روز کاری P-1503

ثبت سفارش

کتان 120 گرم سری دوم 3000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه
635 هزار تومان 7 روز کاری P-1504

ثبت سفارش

سری سوم 1000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه و 1000 عدد پاکت A4
680 هزار تومان 7 روز کاری P-1505

ثبت سفارش

تعرفه چاپ فاکتور
نوع فاکتور تیراژسایز (cm)جنس کاغذ فاکتور قیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
فاکتور 2 برگی تک رنگ 1000A5تحریر ایرانی75 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1217

ثبت سفارش

A5کاربن دار 90 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1218

ثبت سفارش

1000A4تحریر ایرانی115 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1219

ثبت سفارش

A4کاربن دار 135 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-12120

ثبت سفارش

فاکتور 2 برگی دو رنگ 1000A5تحریر ایرانی100 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1217

ثبت سفارش

A5کاربن دار 105 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1218

ثبت سفارش

1000A4تحریر ایرانی165 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1219

ثبت سفارش

A4کاربن دار 215 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1218

ثبت سفارش

فاکتور 2 برگی چهار رنگ 1000A5تحریر ایرانی145 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1217

ثبت سفارش

A5کاربن دار 160 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-12120

ثبت سفارش

1000A4تحریر ایرانی225 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1219

ثبت سفارش

A4کاربن دار 285 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-12120

ثبت سفارش

فاکتور 3 برگی تک رنگ 1000A5تحریر ایرانی105 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1221

ثبت سفارش

A5کاربن دار 165 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1222

ثبت سفارش

1000A4تحریر ایرانی185 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1223

ثبت سفارش

A4کاربن دار 300 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1224

ثبت سفارش

فاکتور 3 برگی دو رنگ 1000A5تحریر ایرانی150 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1221

ثبت سفارش

A5کاربن دار 165 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1222

ثبت سفارش

1000A4تحریر ایرانی235 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1223

ثبت سفارش

A4کاربن دار 300 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1224

ثبت سفارش

فاکتور 3 برگی چهار رنگ 1000A5تحریر ایرانی205 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1221

ثبت سفارش

A5کاربن دار 220 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1222

ثبت سفارش

1000A4تحریر ایرانی330 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1223

ثبت سفارش

A4کاربن دار 345 هزار تومان 7 تا 10 روز کاری P-1224

ثبت سفارش

تعرفه چاپ تقویم رومیزی
جنس تقویم سایزتیراژقیمتکد سفارشسفارش آنلاین
تقویم رومیزی گلاسه 150 گرم ( 108 صفحه )10.5*24.5*28.8

5004 میلیون و 740 هزار تومان P-1301

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )23.5*14.55004 میلیون و 140 هزار تومان P-1302

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 28 صفحه )14*125003 میلیون و 600 هزار تومان P-1303

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )18.5*4.55003 میلیون و 620 هزار تومان P-1304

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )15.5*23.55003میلیون و 84 هزار تومان P-1305

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )20*15.55002 میلیون و 880 هزار تومان P-1306

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )20*19.55002 میلیون و 880 هزار تومان P-1306

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )17*21.55002 میلیون و 880 هزار تومان P-1306

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )23.5*165002 میلیون و 880 هزار تومان P-1306

ثبت سفارش

تقویم رومیزی گلاسه 200 گرم با uv موضعی ( 26 صفحه )15.2*20.85002 میلیون و 880 هزار تومان P-1306

ثبت سفارش

تعرفه چاپ ساک دستی
جنس کارتیراژ نوع کار سایزقیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
ساک پارچه ای 1000پارچه ای دسته موزی 20*15355 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1501

ثبت سفارش

25*15335 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1502

ثبت سفارش

30*15345 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1503

ثبت سفارش

20*20345 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1504

ثبت سفارش

25*20355 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1505

ثبت سفارش

30*20315 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1506

ثبت سفارش

35*20385 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1507

ثبت سفارش

40*20395 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1508

ثبت سفارش

20*25355 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1509

ثبت سفارش

25*25380 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1510

ثبت سفارش

25*30395 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1511

ثبت سفارش

25*35345 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1512

ثبت سفارش

40*25435 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1513

ثبت سفارش

45*25450 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1514

ثبت سفارش

20*30385 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1515

ثبت سفارش

25*30400 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1516

ثبت سفارش

35*30435 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1518

ثبت سفارش

40*30385 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1519

ثبت سفارش

45*30495 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1520

ثبت سفارش

50*30510 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1530

ثبت سفارش

20*35380 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1531

ثبت سفارش

25*35400 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1532

ثبت سفارش

30*35420 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1533

ثبت سفارش

35*35450 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1534

ثبت سفارش

40*35465 هزار تومان 7 الی 10 روز کاری P-1535

ثبت سفارش

تعرفه چاپ بنر
جنس بنر سایزقیمتتحویلکد سفارشسفارش آنلاین
بنر ( چینی )هر متر مربع8 هزار تومان ا روز کاری b-1001

ثبت سفارش

بنر ( ایرانی )هر متر مربع9 هزار تومان ا روز کاری b-1002

ثبت سفارش

بنر ( کره ای )هر متر مربع10 هزار تومان ا روز کاری b-1003

ثبت سفارش

تعرفه چاپ محیطی ( بنر ، فلکسی ، مش و …)
جنس کار سایزقیمت تحویلکد سفارشسفارش آنلاین
مش پشت چسبدارهر متر مربع18 هزار تومان 1 روزه P-1601

ثبت سفارش